TRUNG TÂM THÔNG TIN BẢO HIỂM

Tư vấn Bảo hiểm online uy tín

Category: Tin tức

Tìm hiểu về bảo hiểm con người phi nhân thọ

Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm.